Parlem d’art

PA17.banner640-250

El Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, mitjançant el Sedi (Servei d’Informació i Dinamització), dins del programa art públic /universitat pública 2017, convoca la tercera edició de Parlem d’art, una convocatòria de propostes per reflexionar envers l’art públic i l’art contemporani amb l’objectiu d’acostar els estudiants a entorns professionals de gestió, de divulgació, de crítica i d’organització d’experiències didàctiques.

L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar, en règim de concurrència competitiva, propostes vinculades a l’art contemporani, concretament a l’anàlisi teòrica, la crítica, la gestió i l’organització i el desenvolupament d’esdeveniments d’art públic.

Poden participar en aquesta convocatòria (mitjançant una sol·licitud individual o col·lectiva) totes les estudiantes i els estudiants matriculats en la Universitat de València durant el curs acadèmic 2016/2017 en qualsevol dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials.

Les propostes d’activitats poden consistir en conferències, ponències, xarrades, debats, taules redones, seminaris, o altres activitats semblants relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
Queden exclosos els projectes d’intervencions artístiques.
Els projectes seleccionats s’han de desenvolupar en la Universitat de València entre el 23 d’octubre i el 15 de desembre de 2017.

Les sol·licituds poden presentar-se mitjançant el formulari en ENTREU des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGV i fins el dia 26 d’abril de 2017.

La comissió de selecció, nomenada pel rector a proposta de la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, estarà formada per:
–  El Delegat d’Estudiants, com a president de la comissió, o la persona en qui delegue.
–  La cap del Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (Sedi).
–  Tres vocals entre docents, professionals i investigadors en els camps de les arts plàstiques i audiovisuals i la gestió cultural.
–  Un/a estudiant de la UV.
–  Dues tècniques del Sedi.

BASES EN VALENCIÀ
BASES EN CASTELLÀ

IMG_20161021_171036Intervenció en la II edició de Parlem d’Art.

EDICIONS ANTERIORS

Convocatòria 2016
Convocatòria 2016.Bases íntegres[PDF]
Intervencions seleccionades [WEB]

Convocatòria 2014
Bases íntegres [PDF]
Intervencions seleccionades [WEB]